‘ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய்’ என்பதைக் காட்டும் 15 புகைப்படங்கள் !

“ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய்” என்பதை போல சிலர் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்வதை பார்த்து இருக்கலாம்.இது ஒரு வகை திறமையாக இருந்தாலும் எல்லோராலும் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை சிறப்பாக செய்ய இயலாது.ஒரே நேரத்தில் பல வேலை என்பது கடமைக்கு இருப்பதுடன் சில நேரத்தில் நகைச்சுவையாகவும் இருப்பதைக் காணலாம்.

இப்படி ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்பவர்களின் 15 புகைப்படங்களை பின்வருமாறு பார்க்கலாம்.

படம் #1

படம் #2

படம் #3

படம் #4

படம் #5

படம் #6

படம் #7

படம் #8

படம் #9

படம் #10

படம் #11

படம் #12

படம் #13

படம் #14

படம் #15

‘வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்’ என்பதை போல எந்தப் பொருளையும் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் புத்திசாலிகளை பின் வரும் 15 புகைப்படங்களில் காணலாம்.

படம் #1

படம் #2

படம் #3

படம் #4

படம் #5

படம் #6

படம் #7

படம் #8

படம் #9

படம் #10

படம் #11

படம் #12

படம் #13

படம் #14

படம் #15

Total Page Visits: 72 - Today Page Visits: 1