கணவன் – மனைவி தாம்பத்திய உறவில் உச்சக்கட்டம் அடைய மருத்துவர்கள் சொல்லும் ஆலோசனை ! VIDEO

தாம்பத்தி ய உறவில் உச்சக் கட்டம் எனும் ஆர்கஸம் எ னும் கிளைமேக் ஸ் சரியா க அ மையாவிட்டால் உடல்ரீதி யாகவும், மனரீதியாகவும் பா திப்புகள் ஏற்படுவதாக ஆய்வுகள் மூலம் கண்டறி யப்பட்டுள்ள து.

தாம் பத்திய உ றவில் ஈடுபடுவோரால் தொ டர்ந்து ஆ ர்கஸத் தை அ டைய மு டியவில்லையென்றால் அது அனார்கஸ்மியா (anorgasmia) எனும் செக் ஸ் குறை பாட்டில்தான் மு டியும் என பாலியல்துறை ஆய்வாள ர்கள் தெரிவித்துள்ளன ர்.

உறவின்போ து உச்சக் கட்ட ம் என்ப து பால்உறுப் புகளி ன் தூண்டுதலி ல் தொடங் கி , உடலளவிலா ன பலவகை யான மாற்றங்களை யும், மனதளவிலா ன சில மாற்றங்களை யும் உள்ளடக்கி ய ஒரு எழுச்சிநி லை. இந்த எழுச்சி நிலைக் கு உடலின் பல் வேறு பாலுறுப்புகளில் இருந்து மூளைக் கு செல்லும் ரசாயன சமிக்ஞைகளு ம், அதற்கா ன மூளையி ன் எதிர்வினையா ய் உடலி ன் பல்வே று பகுதிகளி ல் ஏற்படும் உடலியக்க மாற்றங்களு மே காரண ம். இதனைத் தான் ஆங்கிலத்தி ல் ஆர்கஸம் என்கிறார் கள்.

அனார்கஸ்மியா குறை பாடு உறவில் ஈடுபடும் அனை வருக்குமே ஆர் கஸத்தை அடைவது தான் குறிக்கோள். ஆனாலும், இது பலருக் கும் எட்டாக்கனியாக வே இ ருக்கிறது என்கின்றனர் ஆய்வாளர் கள்.
குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஆ ர்கஸம் எ ன்ற நிலை எ ட்டப்படவில்லை எனில் எரிச்சல், மன அழுத்த ம் போன்றவைகூட ஏற்ப டுகிறதாம். செக்ஸில் ஈடுபடுவோரால் தொ டர் ந்து உச்சக்கட்டத்தை அ டைய முடிய வில்லை யென்றால் அது அனா ர்கஸ்மியா (anorgasmia) எனும் செ க்ஸ் குறைபாட்டில்தான் மு டியும் என்கிறார் கள் பாலியல்துறை ஆய்வாளர்கள்.

அனார்கஸ் மியா குறைபாடு ஒருவ ரின் வாழ்க் கைத் தரத்தை யும், உறவுகளை யும் பாதிக்கக் கூடியது என்கிறா ர் அமெ ரிக்காவின், லாஸ் ஏஞ் ஜலீஸிலுள்ள செ டார்சினாய் ம ருத்துவ மை யத்தின் உளவியல் ஆய்வாளர் வாகி வில்லியம் இ ஷக்.

கடந்த 2001 ஆம் ஆ ண்டு ந டத்தப்பட்ட ஒரு ஆ ய்வில் 20 முதல் 40 வயதான பெண்க ளில், சுமார் 24% பெண் களுக்கு மாதக் கணக்கில் உச்சக் கட்டத்தை எட்ட மு டியாமை இரு ப்பது கண்டறியப்பட்டது என்றும், அனார் கஸ்மியா குறை பாட்டினால் அவதி ப்படும் இவர்களில் ஒரு சி லரே மருத்துவரை நா டுகிறார்கள் என்றும் கூறுகிறார் வி ஞ்ஞானி இஷக்.

காரணம், சமு தாயத்தில் செ க்ஸ் செயல்பாடில் திறமையி ன்மை என்பது ஒரு அவமான மாக கருதப்படு கிறது என்ப தே. உளவி யல் விஞ்ஞானி இஷக் தலை மையில் ச மீபத்தில் ஆய் வு ஒன்று மேற்கொள்ளப் பட்டது. அதில், உச்சக் கட்டத்தை எட்ட முடியா மை என்பது பெண்களி டையே ஒரு பொதுவான பிரச்சினை யாக இருக்கிறது என்று கண்டறியப் பட்டது. மே லும் நான்கில் ஒரு பெண்ணு க்கு பகல் கனவாக வே இருக்கும் ஆ ர்கஸம் குறை பாட்டை தீர்க்க மருத்துவ மும், இது வரையிலான ஆய்வுகளும் போதவில்லை என் று தெரிய வந்துள்ளது.

பெண் களின் ஆர்கஸ ம் குறை பாடு குறித்து இதுவரை நடத்த ப்பட்ட 101 ஆய்வுக ளை அலசிய இந்த ஆய்வி ல், பெண்களின் செ க்ஸ் பிரச்சினை களிலேயே இரண்டாவது தலையாய பிரச்சினை யான உச்சக்கட்டத் தை எட்ட முடியா மை என்பதற் கான சிகிச்சை கள் மிக மிகக் குறை வாக இருப்பது தெரியவந்துள்ள து என்கிறார் கள் இஷக் தலைமை யிலான ஆ ய்வுக்குழுவி னர்.

ஆர்க ஸம் தொடர் பான பிரச் சினை காரண மாக ஒருவர் மருத்து வரை அணுகினாலும் , தீர்வுக் கான சிகிச்சை சிக்கலான து. காரணம், ஆர்கஸத் தைப் பொருத்த வரை இத்த னை நாட்க ளில், இத்த னை தரம் உச்சக் கட்டத்தை அடைவ து தான் இயல்பான து என்று சொல்லும் ஒரு திட்ட வட்டமான வரைய ரை கிடையாது.

ஆக, மருத்துவர் கள் நோயாளிகளி ன் வய து, செக் ஸ்அ னுபவம் மற்று ம் திருப்தி ஆகியவற்றைக் கொண் டே ஒரு தீர்வை காணமுயல வேண்டு ம் என்கிறா ர் இஷக்!.

Total Page Visits: 6617 - Today Page Visits: 4