பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

Subscribe our YouTube Channelதமிழில் நடிக ர் பரத் திற்கு ஜோடி யாக “சேவல்” என் ற படத் தில் மூல ம் அறிமுக ஆகி தெனா வெட்டு, கச்சேரிஆரம் பம், துரோ கி, தம்பிக் கோட் டை என பல படங் களில் நடித்து உள்ளார் பூனம் பாஜ் வா (Poonam Bajwa). எத்த னை நடிகை கள் வந்தா லும் தனக் கென ஒரு தனிரசிகர் வட்டத் தை பெற்று உள்ளார் பூனம்பாஜ்வா (Poonam Bajwa). பொது வாக நடிகை கொழு க் மொழு க் என இருந் தாலே தமிழ் ரசிகர்க ளுக்கு மிகவும் பிடிக்கு ம்.

PHOTO – 1

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO -2

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 3

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 4பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 5

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 6பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 7

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 8

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 9

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 10

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 11

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 12 பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 13

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 14

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 15

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 16

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 17

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 18

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 19

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!

PHOTO – 20

பூனம் பாஜ்வாவின் அதிரடி கவர்ச்சி படங்களால் ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் ! படங்கள் இணைப்பு !!