ஒரே இரவி ல் கர்ப்பமாவதற் கு மருத்துவ ர் கொ டுக்கு ம் ஐடி யா !

பெண்கள் தங்கள் க ணவன் அல்லது காதலன் உச்ச நிலை இன்ப ம் அடைவதை யே வி ரும்புவார்கள், அதற்கு தேவையான அனைத் து ஒத்துழைப்பையு ம் தருவார்க ள்.

ஆனா ல் ஆண்கள் அவசர அ வசரமாகத் பி ளைட்டை பிடிப்பது போன்றுதா ன் நடந்துக் கொ ள்வார்கள்,

உ றவில் அவசரத்துக்கும் வேகத்துக்கும் இடமில்லை என்பதை மனதில் நி லைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆண்கள் பெண்கள் மீது புற வி ளையாட்டுகளில் ஈடுபட வேண்டும்.

உ டனே பெணகளின் அந்தரங்கத்திற்கு ள் நுழைப்பதை முடிந்தவரை தள்ளிப்போட வேண்டு ம்.

ஆ ண்கள் பெண்களின் உடலில் எங்கெல்லாம் இன்பம் இருக்கிறது என்ப தை தொட்டுப்பார்த்து அவள் கூச்சப்படுவதையும், சிலிர்ப்பதை யும் சந்தோசத்துடன் பார்த் து ரசிக்க வேண்டு ம்.

பெ ண்ணின் உடலில் எங்கெல்லாம் தொட்டால் அதிக இன்பம் கிடைக்கிறது எ ன்பதைத் தெரிந் து அதைச் செயல்படுத் த வேண்டு ம்.

செ க்ஸ் என்பதே இன்பத்தைக் கொடுத்து இன்பம் வாங்கும் பணியாகு ம். அதனால், எந்த வகையில் இன்ப ம் கேட்டாலு ம் அதைக் கொடுப்பதி ல் தவறு இல்லை.

அது போல், பெ ண்கள் தான் முதலில் செக்ஸ் விளையாட்டை த் தொடங் க வேண்டு ம் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டியதில் லை.

வி ருப்பம் இருக்கும்பட்சத்தி ல் ஆண்க ள் மிக எ ளிதில் பெ ண்களின் செக்ஸ் உணர்வை த் தூண்டி விட மு டியும்.

பெண்களுக் கு விருப்பமான தை வாங்கி தருத ல், நெருங்கி வந்து கட்டி அணைத்தல், முத்தம் கொடுத்த ல், நீ இல்லாம எதுவுமே ஓடமாட்டேங்குதே என்று அவளை முன்னிறுத்தியே பேசுதல். அவள் உறவு தேவை என்ப தை உணா்த்த வேண் டும்.

பெ ண்கள் விரும்புவதை எ ல்லாம் செ ய்யும்பட்சத்தில், பெண்கள் அவர்கள து  அடிமையாக வே சு ற்றிச் சுற்றி வருவார்க ள்.

இவ்வாறு எ ல்லாம் ஒரு ஆ ண் செய்தால், பெண் உறவில் உன்னை உச்சத்திற்கு அழைத் து சென்று சொர்க்கத்தில் மிதக்க வைப்பார். அவசரத்தை கைவிடு ஆ ண்மையை து ளிர்க்க விடு என்கிறார் பிரப ல ம ருத்துவா்.

சீக்கிரமாக கர்ப்பமாக நினைப்பார்கள் இதை பார்க்கவும்!