நீங்க ள் ஆண்மை யுடன் உள்ளீர்க ளா? வீட்டிலே யே சோதித்து பார்க்க வேண்டிய வை ..VIDEO

ஒரு ஆண் ஆரோக்கியமா ன கருவளத்துட ன் உள்ளாரா? இல்லையா? என்பதை சில சுயபரிசோதனை மற்றும் சில அறி குறிகளை அடிப்படை யாக வைத்துத் தெரிந் து கொள்ள முடியு ம். இந்த அறிகுறிக ளை கவனித்து வந்தாலே அதற்கேற் ப உணவுகளை எடுத்துக் கொண்டு ஆரோக்கியமா ன அதே சமயம் அதிகப்படியான விந்தணுக் களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும்…

ஆண்கள் கருவளத்தை சோதிப்பது எப்படி?

நீங்க ள் ஆண்மை யுடன் உள்ளீர்க ளா? வீட்டிலே யே சோதித்து பார்க்க  வேண்டிய வை ..VIDEO

ஒரு ஆணின் வெளியாகும் விந்து அதிக அடர்த்தி யாக, பிசு பிசுப்புத் தன்மையுட ன் இருந்தால் விந்தணுக்களி ன் எண்ணிக் கை அதிகமாகவும் ஆரோக்கியமாகவு ம் உள்ளது என்று பொருள்.

ஒருவருக் கு விந்தணுக்கிளின் எண்ணிக் கை குறைவா க இருப்பதை அவருடைய வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள கொழுப் பை வைத்து தீர்மானித்து விடலாம். எப்படியெனி ல் அளவுக்கு அதிகமான தொப் பை உள்ளவர்களுக் கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் குறைவாகவே சுரக்கிறது.

சிறுநீர்ப்பை க் குழாய் என்பது ஆணுறுப்பி ன் நுனியில் இருக்கும் துளையாகு ம். அதன் வழியே தான் விந்த ணு வடிதல் நடைபெறுகிறது. எனவே ஆணுறுப்பின் தலை பாகத்தி ன் நுனியில் துளை இருக்கவேண்டும்.

ஒரு ஆணின் விதைப் பைகளில் தான் விந்த ணு சுரக்கிறது. எனவே அது எவ்வள வு தூரம் பெரிதாக இருக்கிற தோ அந்தளவுக்கு விந்தணுக்களி ன் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கு ம்.

ஒரு ஆணின் முகம், அக்கு ள் மற்றும் இனப்பெருக்க உறுப்பை சுற்றி அதிகமா ன முடி வளர்ந்திருந்தால் அவர்களுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன்களி ன் அளவு அதிகமா க இருக்கிறது என்ற அர்த்த ம்.

ஒரு ஆணின் விந்தணுக் களின் எண்ணிக் கை அல்லது வெளியேறும் அள வு குறைவாக இருந்தால், அந்த ஆண்களின் விந்து உற்பத்தியி லும் அதன் வீரியத்தி லும் பிரச்சனை உள்ளது என்று பொருள் .

விந்தணுவை அதிகரிக்க உதவும் முக்கிய உணவுகள்.