கணவன் – மனைவி தாம்பத்தியத்தின் போது இந்த தவறுகளை மட்டும் செய்யாதீர்கள் ! டாக்டர் சொல்லும் யோசனையை கேளுங்கள் !

Subscribe our YouTube Channel

க ல வி என்பது இரு பால் இனத்திற்கு இடையே ஏற்படும் இயல் பான உணர்வு என்பதை இங்கு இ ன் னும் புரிந்து கொள்ள வில்லை. பா லி யல் என்ற சொல் தற் போது அதிகமாக பேசப்படுகிறது. ஆனால் ம க்கள் சரியான அறிவு மற்றும் அ தைப் பற்றிய தகவல் களைக் தெரிந்திருக்க வில்லை.

ப டுக்கை அ றை யில் சிறந்த பா லி யல் வித்தை களை பெற ஒருவர் நெருங்கிய உ றவைப் பற்றி தெரிந்து கொ ள்ள வே ண்டியது அவசியம்.தாம்பத்தியத் தின் போது பெ ண் கள் அழுவது ஏன் என்றால் உடல் உறவின் போ து அவர்கள் வழியாகப் பாயும் உணர்வுகளின் அ றி வியினால் அழத் தொ டங்குகிறார்கள்.

அ ந்த த ரு ணத்தை கெடுப்பதால் ஆண்கள் இ த னை விரும்புவது இல்லை. இதில் பெண்க ள் அழுவதால் ஆ ண்கள் ஏதேனும் தவறு செய்து விட்டோ மா என்ற குற்றத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். இதனால் ஆ ண் களின் திசை கலவியில் இருந்து பெண்களின் அ ழுகையை நிறுத்துவதற்கு மா றுகிறது.

கலவிக்கு பின் ஆண்களுக்கு நி ச் சயமாக தூக்கம் வரும். அது இயல்பு தான் இது ஒரு ச ரியான தூக்கத்திற் கான தடை யற்ற கலவையாகும். இதனால் ஆண்கள் தூங்குவ தை க் குத்தம் சொல்லக் கூடாது.

ஆ ண் கள் உடல் உறவுக்குப் பிறகு தூங்குவதால் பெண்கள் கஷ்டப் படுகிறார்கள். அது அவர்கள் மறுக்கப் படுகிறார்கள் என்று அவர்களின் மனதில் ஒரு உணர்வைத் தூ ண்டுகிறது. இதனால் அந்த நேரத்தில் அ வர்களிடம் கத்த வேண்டாம்.

பொது வாக உச்சக் கட்டம் அ டைவது போல் நடிப்பது பெண்கள் தங்கள் துணை யை சந்தோசப் படுத்துவதற்கு செய்யு ஒரு மோ சமான செயல் ஆகும். பெண்கள் பொய்யாக உச்சக் கட்டத்தை அடைந்தை தனது துணை அறிந்தால் மனதளவில் பெரிதும் பாதிக்கப் படுவார்.

ஒரு வே லை துணையை நம்ப வைத்து விட்டால் பெண்கள் ஒரு போதும் உச்சக் கட்டத் தை பெறமுடியாது. இரண்டு மே அவர்களுக்கு பாதகம் ஆனவை தான்.உடலுற வின் போது கணவ ன் மீது மனை வி மேலே இருக்கும் போ து ஆண்களின் கழுத்தைப் பிடிக்கிறார்கள்.